KVG-Trans transport

Contacteer ons op:
+32 (0)3 755 86 01

Algemene Transportvoorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden voor unimodaal zowel als voor multimodaal vervoer zijn van toepassing op elke met KVG-TRANS (hierna KVG-TRANS) overeengekomen transactie, hierin begrepen de aanverwante diensten in relatie met dit vervoer en zij gelden tevens voor alle aanspraken ten aanzien van elke hulppersoon waarop KVG-TRANS beroep zou doen in uitvoering van een door haar aanvaarde opdracht. Hier van afwijkende bijzondere bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk werden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. De onderhavige contractvoorwaarden hebben voorrang op de contractvoorwaarden van de andere contracterende partijen.
2. Alle offertes van KVG-TRANS zijn vrijblijvend en binden haar niet. De overeenkomst tussen partijen komt pas definitief tot stand nadat de offerte schriftelijk en zonder enig voorbehoud werd aanvaard door de opdrachtgever en KVG-TRANS de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. De offerte is geldig gedurende de lopende maand waarin deze is opgemaakt, als ook de twee daaropvolgende maanden. De schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever zoals bedoeld in vorig lid, dient door KVG-TRANS te worden ontvangen binnen de geldigheidsduur van de offerte. KVG-TRANS is niet gebonden door enige aanvaarding die gebeurt nadat deze termijn verstreken is.
3. Elk vervoer valt volledig en uitsluitend onder de toepassing van de bepalingen van het CMR-verdrag, ook al wordt er gebruikt gemaakt van verschillende transportmiddelen, en waarbij de vervoerde goederen al dan niet kunnen overgeladen worden uit de vervoermiddelen, behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze Algemene Voorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, of tenzij anders geregeld in dwingende wetgeving.
4. KVG-TRANS neemt de taak op zich om de goederen te transporteren van de overeengekomen plaats van inontvangstneming van de goederen tot de overeengekomen plaats van aflevering van de goederen met de door KVG-TRANS daartoe meest geschikt geachte transportmiddelen. De opdrachtgever bevestigt dat de goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij over de goederen mag beschikken. In dit laatste geval bevestigt de opdrachtgever dat hij de contractuele documenten niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook zowel voor zijn opdrachtgever, als voor de eigenaar van de goederen. KVG-TRANS treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.
5.KVG-TRANS kan op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever een goederenverzekering aanbieden die ten laatste op het ogenblik van het bestellen van een vervoer dient te worden aangevraagd, mits betaling van de premie. Indien de opdrachtgever zelf een goederenverzekering afsluit, dan dient in deze verzekeringsovereenkomst KVG-TRANS en de met KVG-TRANS verbonden vennootschappen als medeverzekerde opgenomen te worden alsmede de respectieve bestuurders, hun vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten.
6. De door KVG-TRANS in rekening gebrachte bedragen zijn binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Om geldig te zijn moet elk factuurprotest schriftelijk en binnen de 14 dagen na factuurdatum ontvangen zijn door de vervoerder. Elk schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan de actuele wettelijke rente (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) en verder verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van de schuld ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van KVG-TRANS om het bestaan van een grotere schade te bewijzen, evenals met de advocaatkosten. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen, inclusief de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. De opdrachtgever verleent aan KVG-TRANS een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van vervoersopdrachten aan KVG-TRANS ter transport zou aanbieden, waarbij de opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan KVG-TRANS zou moeten betalen, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht. Het is de opdrachtgever nooit toegestaan om de facturen van KVG-TRANS te compenseren met vorderingen die hij zou hebben op KVG-TRANS, zelfs niet indien deze verbandhouden met de overeenkomst en zelfs niet indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar zouden zijn.
7. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt er geen transportopdracht aangenomen onder beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering.
8. De opdrachtgever verbindt er zich toe voorafgaand, en dit uiterlijk op het ogenblik van zijn aanvaarding van de offerte, alle informatie noodzakelijk of nuttig voor het transport van de goederen en de uitvoering van de overeenkomst aan KVG-TRANS ter kennis te brengen. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde toegang van KVG-TRANS tot de plaats van inontvangstneming en/of aflevering, ongeacht of de opdrachtgever eveneens de afzender of de geadresseerde is. De opdrachtgever stelt de goederen op de afgesproken laadplaats en op het vooraf bepaalde tijdstip ter beschikking van KVG-TRANS Hij draagt de volledige verantwoordelijkheid om de goederen te voorzien van deugdelijk verpakkingsmateriaal, hijs- aanslag- vijzel en sjorpunten dewelke voldoende stevig, duurzaam en praktisch dienen te zijn voor het transport.
9. Behoudens schriftelijke afwijking gebeurt het laden van de goederen door de afzender en het lossen van de goederen door de geadresseerde.
10. De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van KVG-TRANS is voor het gehele vervoer strikt beperkt tot de contractuele of dwingende bepalingen van het CMR-verdrag, ook al gebeurde een deel van het multimodale vervoer op een andere wijze dan over de weg. Voor zover evenwel wordt bewezen dat verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering van de goederen, ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de weg, niet is veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de multimodale vervoerder en voortspruit uit een feit, dat zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en ten gevolge van het vervoer anders dan over de weg, wordt de aansprakelijkheid van KVG-TRANS niet bepaald door het CMR-verdrag, maar op de wijze waarop de aansprakelijkheid van de niet-wegvervoerder zou zijn bepaald, zo een vervoerovereenkomst tussen de opdrachtgever en de niet-wegvervoerder tot vervoer van de goederen alleen zou zijn afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen van dwingend recht betreffende het vervoer van goederen op die andere wijze. In ieder geval is de aansprakelijkheid van KVG-TRANS beperkt tot hetgeen aan haar effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van haar transportverzekering.
11. De kennisgeving van schade aan KVG-TRANS zal plaatsvinden zonder enige vertraging. In het geval van zichtbare schade dient de kennisgeving onmiddellijk te gebeuren bij de in ontvangstname van de goederen. Bij niet-zichtbare schade dient men een voorbehoud te maken binnen de zeven dagen. In het geval van vertraging in de aflevering dient een voorbehoud te worden gemaakt binnen de 21 dagen na in ontvangstname van de goederen.
12. De rechtsvorderingen tegen KVG-TRANS verjaren door verloop van een jaar. In geval van bewezen opzet of van met opzet gelijk gestelde schuld is de verjaringstermijn 3 jaar. De verjaring loopt:
  • In geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging, of vertraging van op de dag, waarop de goederen zijn afgeleverd
  • In geval van volledig verlies vanaf de 30e dag na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van zulk een termijn, vanaf de 60e dag na de in ontvangstneming van de goederen door de vervoerder.
  • In alle andere gevallen na afloop van een termijn van drie maanden na de sluiting van de vervoerovereenkomst
13. Opgegeven prijzen zijn steeds ‘naakte’ prijzen, dit wil zeggen enkel gebaseerd op de afstand. Eventuele toeslagen (zoals bv. voor scans, fysieke controles, ADR transporten) dienen nog bijgeteld te worden. De tarieven voor deze toeslagen zijn beschikbaar op aanvraag.
14. De dieseltoeslag zal apart verrekend worden en zal toegevoegd worden bij de ‘naakte’ prijs. Deze toeslag kan maandelijks aangepast worden.
15. Transportopdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door KVG-TRANS.
16. De opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen minimum volgende gegevens te worden opgenomen: type container en nummer – indien reeds gekend bij boeking – , pincode, douanestatus, zegelnummer, kaai, terminal of depot, omschrijving van de aard van de goederen, gewicht, aantal colli, datum waarop container moet ingeleverd zijn vrij van kosten en eventuele bijkomende instructies. Zij dienen voldoende op voorhand in het bezit te zijn van KVG-TRANS teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd.
17. In geval van annulatie van een order:
  • na 14u00 daags voordien : is de opdrachtgever 75% van de ritprijs verschuldigd aan KVG-TRANS
  • op de dag van de rit zelf : is de opdrachtgever 100% van de ritprijs verschuldigd aan KVG-TRANS
18. Wachturen: maximum uren vrij :

Containers :
Op- en afzetten containers : 1 uur vrij op basis van de gegevens van onze boordcomputers
Laden/Lossen : 2 uur vrij (tenzij anders vermeld op tarief of uitdrukkelijk overeengekomen)
Multistop : 1 uur vrij

Conventioneel :
Laden/Lossen : 1 uur voor deelladingen
2 uur voor volle vrachten (tenzij uitdrukkelijk overeengekomen)
multistop : 1 uur vrij

Bij overschrijden van de termijnen vermeld onder art. 18 , is de afzender een stilstandsvergoeding voor wachturen verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten en zal €13 per begonnen kwartier bedragen.
19. Laad – en of losuren : worden steeds afgesproken onder voorbehoud, afwijking hierop kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Bij laattijdige aankomst geldt het werkelijke uur van aankomst als begintijd voor de berekening van de wachttijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen door omstandigheden buiten onze wil, zoals : wachttijden op kaai, files/ongevallen onderweg, toepassing rij- en rusttijden, …
20. Administratieve kosten / telef interventies veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van de laat-volgen, onbekende of foutieve referentie, niet vrijgestelde container, enz kunnen aangerekend worden.
21. In geval van het ophalen van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de vervoerder vooraf alle informatie uit art. 16 te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag. In geval van het afzetten van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de afzender of de door hem aangestelde verlader er voor te zorgen dat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag. De ontlader van de goederen staat in voor het verwijderen van de aangebrachte etiketten/signalisatie van de container of tankcontainer. Voor ADR transport wordt er tevens een surplus aangerekend van 10% op de prijs van de ‘naakte’ rit.
22. Staat containers : containers worden door ons, voor zover mogelijk, gecontroleerd. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid in de staat van de container. Het tekenen van de interchange geldt enkel als zuiver ontvangst van deze container. Indien de verlader weigert de container te laden en ons verplicht ledig terug te keren blijft dan ook de ritprijs verschuldigd.
23. Rij en rusttijden : wettelijk opgelegde rij- en rusttijden dienen gerespecteerd te worden. Dit kan aanleiding geven tot afwijking op de afgesproken laad- en of lostijden.
24. Gewicht en inhoud van containers vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor import- en exportcontainers wordt aangenomen dat zij beladen zijn conform de wetgeving van de te doorkruisen landen. Bovendien dient rekening gehouden met het Vlaamse Aslastendecreet. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat boetes ivm overlading integraal door de opdrachtgever worden vergoed.
25. De vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:
  • de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
  • de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen.
26. De vervoerovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.