KVG-Trans transport

Contacteer ons op:
+32 (0)3 755 86 01

Algemene Transportvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met, en meer in het algemeen alle rechtshoudingen met de BVBA KVG TRANS tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudinge van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de BVBA KVG TRANS.
2. Onder "opdrachtgever" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de BVBA KVG TRANS, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich dien gevolge persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
3. Alle aanbiedinge, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of vertrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de BVBA KVG TRANS vermeldt.
4. Een transportopdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail door de opdrachtgever aan de BVBA KVG TRANS is verstrekt en door laatsgenoemde in uiWoering is genomen of schriftelijk is aanvaard. Het geven van een transport opdracht houdt in, in te stemmen met huidige voorwaarden en deze als contractueel bindend te aanvaarden.
5. BVBA KVG TRANS behoudt zich het recht voor om transportopdrachten te weigeren.
6. BVBA KVG TRANS geeft hierbij te kennen dat elk vervoer van zaken over de weg voor rekening van derden dat zij uitvoert, wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen ter zake? Met name conform de bepalingen van de wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg. Dit houdt onder meer in dat elke tranportopdracht wordt aangegaan conform de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag.
7. De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel opdrachten te geven conform de diverse wettelijke bepalingen van toepassing op het transport in kwestie en dienaangaande BVBA KVG TRANS te voorwaaren voor alle nadelige gevolgen die deze opdrachten voor de BVBA KVG TRANS zou kunnen hebben.
8. Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering. De BVBA KVG TRANS draagt geen andere aansprakel'rjkheid ten overstaan van de opdrachtgever dan deze die zij ingevolge de toepasselijke dwingend wettelijke bepalingen zou kunnen dragen.
9. Alle facturen van de BVBA KVG TRANS aan de opdrachtgever dienen binnen de acht dagen na factuurdatum op de door de BVBA KVG TRANS aangegeven wijze voldaan worden, behoudens andersluidende vervaldatum. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75 alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 10% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd bedrag van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar
10. De opdrachtgever verleent aan de BVBA KVG TRANS een conventioneel retentierect op alle goederen die zij naar aanleiding van transportopdrachten aan BVBAKVG TRANS ter transport zou aanbieden, waarbij de opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan BVBA KVG TRANS zou moeten, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.
11. Alle door de BVBA KVG TRANS verstrekte facturen zijn bindend en worden aanvaard beschouwd, tenzij door de opdrachtgever daartegen voor de vervaldatum van de factuur aangetekend protest wordt aangetekend. Elk protest na de vervaldatum zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant. Het gebrek aan tijdig protest wordt beschouwd als een sluitende schorsing van de verjaring van de vordering van de BVBA KVG ïRANS vervat in deze factuur.
12. Door partijen wordt aan elke aanmaning per aangetekend schrijven door de BVBA KVG TRANS stuitende werking toegekend met betrekking tot diens vorderingen.
13. De BVBA KVG TRANS geeft te kennen in geen geval in te stemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en welkdanige vorderingen die een wederpartij op haar zou kunnen hebben.
14. lnformatie en bescheiden, verkregen door de BVBA KVG TRANS blijven haar eigendom.
15. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietiging van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke onverkort van toepassing blijven.
16. BVBA KVG TRANS en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemen voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgische recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn De Rechtbank van Koophandel te Mechelen, dan wel het Vredegerecht te Willebroek bevoegd.